Produktöverensstämmelse

Policyer och standarder

Här hittar du uppdaterad information om riktlinjer och standarder relaterade till produktsäkerhetskrav och tekniska krav för marknadstillträde.

ATEX

EU:s ATEX-direktiv består dels av produktdirektivet 2014/34/EU och dels av användardirektivet 1999/92/EG. Dessa direktiv fastställer reglerna för rörlighet av produkter som används i explosionsfarliga miljöer. Namnet ATEX kommer från den franska förkortningen för ATmosphère EXplosible (explosiv atmosfär).

 • Mer om ATEX-direktiven

  ATEX-direktivet publicerades ursprungligen som direktiv 94/9/EG 1994. Enligt den nya lagstiftningsramen ersattes ATEX-direktiv 94/9/EG med 2014/34/EU. Direktivet harmoniserar de olika kraven som finns inom EU med syfte att säkerställa en enhetlig säkerhetsnivå och för att undanröja handelshinder.

  Riktlinjerna omfattar personlig skyddsutrustning och reglerar grundläggande hälso- och säkerhetskrav samt minimiregler. Bland annat innebär det uteslutning av potentiella antändningskällor som kan orsaka explosioner.

  Hjul och länkhjul påverkas bara indirekt av ATEX-direktivet. De är inte utrustningar eller skyddssystem i sig, utan komponenter som används inom olika tekniska användningsområden och som inte tillverkas specifikt för utrustningar och skyddssystem. Vid bedömning av överensstämmelse är det hela produkten som bedöms. Tillverkaren av utrustningen måste därför försäkra sig om att hela produkten uppfyller ATEX-direktivet.

  Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, som tillverkare av hjul och länkhjul, kan bara bidra till överensstämmelse med direktivet genom att rekommendera elektriskt ledande eller antistatiska hjul och länkhjul. Undantag är hjul av stål eller gjutjärn som kan orsaka gnistor vid kollisioner eller p.g.a. underlaget.

Dodd-Frank Act

Dodd-Frank Act (amerikansk lag), kräver att börsnoterade företag i USA lämnar information om vilka "konfliktmineraler" som finns i deras produkter. Detta kan också påverka tyska företag som är leverantörer till börsnoterade företag i USA.

 • Mer om Dodd-Frank Act

  Sedan juli 2010 är den amerikanska Dodd-Frank Act juridiskt bindande. Den gäller endast för företag som är noterade av US Securities and Exchange Commission (SEC).

  Avsnitt 1502 i Dodd-Frank Act syftar till att säkerställa att vissa material, t.ex. tantal, volfram, tenn eller guld, de så kallade “konfliktmineralerna”, inte kommer från den demokratiska republiken Kongo eller grannländer p.g.a. det inbördeskrig som härjar där.

  Kraven i lagen gäller för hela leverantörskedjan men har inga direkta effekter utanför USA.

  I Europa finns det inget liknande direktiv eller ämnesbegränsning, så de berörda produkterna eller råmaterialen kan fortsätta att importeras legalt och släppas på den inre marknaden.

  Som det ansvarsfulla företag vi är, vidtar vi icke desto mindre nödvändiga åtgärder för att kontrollera om produkterna som levereras till dig innehåller råmaterial från den Demokratiska republiken Kongo eller intilliggande grannländer. Detta gäller för alla produkter som vi levererar till dig.

  Vi har hela tiden en pågående dialog med våra leverantörer, och med den som grund, har vi för närvarande ingen befogad anledning att tro att de råmaterial som används i våra produkter kommer från den nämnda krisregionen. Vi försäkrar att vårt företag är “konfliktfritt” i enlighet med “Dodd-Frank Act”.

PAH

Många polycykliska aromatiska kolväten (PAH) har mycket stor miljöpåverkan eftersom de är mycket svåra att bryta ned och är giftiga. Därför begränsas användningen av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i bilaga XVII i REACh, förordning nr 1272/2013.

 • Mer om PAH

  Den 6 december 2013 utvidgades den befintliga förordningen om polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i bilaga XVII i REACH-förordningen 1907/2006. Sedan den 27 december 2015 är PAH-halten i gummi- och plastartiklar som kommer i långvarig kontakt med huden eller munnen begränsad till 1 mg/kg per PAH.

  Dessutom har PAH-gränserna i GS-specifikationen för produktsäkerhetskommittén "AfPS GS 2014: 01 PAK" stramats åt.

  Eftersom våra produkter (hjul och länkhjul) inte tillhör den kategori av komponenter som förutses ha långvarig eller återkommande kontakt med huden under användning, påverkas inte våra produkter (hjul och länkhjul) av ovan nämnda bestämmelser.

  Men vi kan, på begäran, erbjuda hjul och länkhjul som ligger inom ovanstående gränsvärden. Där tillhörande intyg från vår gummileverantör, så väl som testresultaten från ett oberoende institut, som beställts av oss, finns tillgängliga.

POP

Långlivade organiska föroreningar (POPs) utgör ett globalt problem som bara kan regleras internationellt. För att ta itu med de problem POPs skapar för människor och miljö har flera internationella miljöavtal slutits.

 • Mer om POPs

  Långlivade organiska föroreningar (POPs) är organiska kemikalier med vissa specifika egenskaper:

  • Finns kvar i naturen under lång tid
  • Potentiellt stora spridningsområden
  • Ackumuleras i näringskedjan
  • Giftiga för människor och djur

   

  Den 29 april 2004 fastställdes, i förordning (EG) nr 850/2004, detaljerade krav för produktion, distribution, användning och utsläpp på marknaden av POPs för EU:s medlemsstater. Syftet med förordningen, i linje med försiktighetsprincipen, är att skydda miljön och människors hälsa från POPs.

  Vi intygar härmed att vi uppfyller kraven i förordningen och att våra produkter inte innehåller långlivade organiska föroreningar (POPs, i enlighet med förordning (EG) nr 850/2004 bilaga I).

REACh

REACh är en förkortning för Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, som betyder registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Det är en förordning för Europeiska unionen som trädde i kraft 1 juni 2007.

 • Mer om REACh

  REACh-förordningen (EG) nr 1907/2006 innebar en omfattande omstrukturering av regelverket för kemikalier. REACh harmoniserar i grunden kemikalielagstiftningen. Syftet är att skydda människor och miljön och att centralt samla information om kemiska ämnen i Europa.

  För första gången täcker kemikalielagstiftningen även ämnen i tillverkade artiklar. Som tillverkare av produkter måste därför Blickle Räder + Rollen GmbH & Co. KG, informera användare om ämnen som ger mycket stora betänkligheter (SVHC) ingår i våra produkter.

  Sedan REACh-förordningen trädde i kraft i juni 2007 har vi regelbundet testat om vårt sortiment innehåller SVHC-ämnen. Om ett ämne som finns med i kandidatförteckningen över SVHC-ämnen skulle finnas i någon av våra produkter i en koncentration över 0,1 viktprocent kommer vi omedelbart att uppfylla vår informationsskyldighet i enlighet med artikel 33 i REACh-förordningen.

  • Oktametylcyklotetrasiloxan (D4) (CAS-nr 556-67-2)
  • Dekametylcyklopentasiloxan (D5) (CAS-nr 541-02-6)
  • Dodekametylcyklohexasiloxan (D6) (CAS No. 540-97-6)

   

  Länk till kandidatförteckningen över SVHC-ämnen: https://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table

RoHS

Giftiga och miljöfarliga ämnen i elektroniska produkter ackumuleras i naturens kretslopp. RoHS-direktivet är till för att förbjuda användningen av dessa ämnen i produkter. RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) är EU-direktiv 2011/65/EU från den 8 juni 2011.

 • Mer om RoHS

  Det fullständiga namnet för RoHS-direktivet är “Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU från den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning”.

  Det här EU-direktivet införlivades i den nationella lagstiftningen med offentliggörandet av “Förordningen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (ElektroStoffV) från den 9 maj 2013.

  Den 4 juni 2015 lade det delegerade direktivet 2015/863/EU till fyra ämnen till listan över farliga ämnen.

  Produkterna från Blickle Räder + Rollen GmbH & Co. KG är inte elektriska eller elektroniska utrustningar, och berörs därför inte av detta direktiv.

  Våra hjul och länkhjul kan däremot komma att monteras på elektrisk eller elektronisk utrustning och därför använder vi inte material i våra produkter som överskrider gränserna för ämnena som finns i listan i bilaga II. Vi kan därför försäkra överensstämmelse med RoHS.