Integritetspolicy

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Straße 1, 72348 Rosenfeld, Tyskland, som finns registrerat hos tingsrätten i Stuttgart under HRA 410183, är ägare och operatör av webbplatserna blickle.com, blickle.de, blickle.at, blickle.co.uk, blickle.fr, blickle.es, blickle-raeder.ch, blickle.se, blickle.it, blickle.us, blickle.ca, blickle.cn, blickle.nl, blickle.be, blickle.cz, blickle.no, blickle.fi, blickle.dk, blickle.com.ro, blickle.com.tr, blickle.ru, blickle.pl, blickle.hu, blickle.jp, blickle.kr, blickle.pt, blickle.lt, blickle.bg, blickle.com.hr, blickle.rs, blickle.lv, blickle.ee, blickle.si, blickle.com.ua, blickle.com.au. Hela Blickle Group tackar dig för att du besöker vår webbplats och för ditt intresse av vårt företag och våra tjänster. Mer information om företagen i vår International Group finns tillgängligt under paragraf 3, samt här. För oss är det viktigt att skydda din integritet vid hanteringen av dina uppgifter. All behandling av dina personuppgifter sker därför i enlighet med europeisk dataskyddslagstiftning och med alla tillämpliga nationella bestämmelser gällande dataskydd.

 

1. Inledning

Denna integritetspolicy tillmötesgår våra skyldigheter att tillhandahålla information till våra kunder och användare på denna webbplats i enlighet med artikel 13 i den tyska dataskyddsförordningen (GDPR). Vi har ett åtagande att skydda dina personuppgifter. Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta innefattar information såsom namn, postadresser, e-postadresser och telefonnummer. Den rättsliga grunden för dataskydd fastslås i dataskyddsförordningen GDPR, den tyska telemedialagen (TMG) och EU:s ePrivacy Regulation.

Vi behandlar våra användares personuppgifter endast om detta krävs för att kunna tillhandahålla en fungerande webbplats och fungerande innehåll och tjänster, eller om behandlingen av dessa uppgifter är motiverat enligt GDPR.

 

2. Dina rättigheter gällande dataskydd som användare på denna webbplats eller som kund (rättigheter som registrerad)

Enligt dataskyddslagstiftningen anses du som besökare på den här webbplatsen eller som kund vara en registrerad person (data subject). Som registrerad har du vissa rättigheter. Dessa rättigheter är som följer:

Du har rätt att när som helst begära ut information, utan kostnad, om dina lagrade personuppgifter, dess ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen – utan att behöva uppge någon orsak till denna begäran. Du har också rätt att få dina uppgifter korrigerade, blockerade eller raderade. Du kan också begära ut specifika personuppgifter och använda dessa enligt eget önskemål hos andra organisationer. Du kan även när som helst begränsa behandlingen av dina uppgifter och/eller invända mot hur de behandlas av skäl som har att göra med din specifika situation. Om du har gett oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter kan du när som helst dra tillbaka detta samtycke. Du har också rätt att framföra ett klagomål till tillsynsmyndigheten, i enlighet med artikel 77 i dataskyddsförordningen.

 

3. Personuppgiftsansvarig / (gemensamt) personuppgiftsansvar

a) Personuppgiftsansvarig / gemensamt personuppgiftsansvar i enlighet med artikel 26 i GDPR

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Straße 1, 72348 Rosenfeld, Tyskland, är personuppgiftsansvarig i den innebörd som avses i artikel 4(7) i GDPR för de personuppgifter (enligt definition nedan) som samlas in på de ovan nämnda webbplatserna. Vi är tillsammans med företag i gruppen och/eller distributörer gemensamt ansvariga i den mån vi vidarebefordrar personuppgifter till företag i gruppen och/eller distributörer eller tar emot personuppgifter från dem (gemensamt personuppgiftsansvar, i enlighet med artikel 26 i GDPR). Gemensamt personuppgiftsansvar kan även uppstå med andra fysiska eller juridiska personer (t.ex. leverantörer av betalningstjänster); för dessa relationer gäller följande i enlighet därmed.

b) Information i enlighet med artikel 26 (2) i GDPR

Gemensamt personuppgiftsansvar förekommer med följande företag inom Blickle-gruppen:

 • Blickle Castors & Wheels Ltd, Milton Keynes, Storbritannien
 • Blickle Wielen B.V., Houten, Nederländerna
 • Blickle B.V., Lier, Belgien
 • Blickle Hinspania S.A., Madrid, Spanien
 • Blickle Italia S.r.l., Desio, Italien
 • Blickle a.s., Brno, Tjeckien
 • Blickle Räder + Rollen GmbH, Grödig, Österrike
 • Blickle Räder + Rollen GmbH, Lyssach, Schweiz
 • Blickle France SAS, Herrlisheim, Frankrike
 • Blickle Romania S.R.L., Cluj-Napoca, Rumänien
 • Blickle Australia Wheels and Castors Pty Ltd, Arundel, Australien
 • Blickle AB, Helsingborg, Sverige
 • Blickle Oy, Vantaa, Finland
 • Blickle Norge AS, Horten, Norge
 • Blickle Sanayi Tekerlekleri Tic. Ltd. Sti, Istanbul, Turkiet
 • Blickle Castors (Taicang Co., Ltd. Taicang, Kina
 • Blickle Canada Inc, Candiac, Kanada
 • Blickle USA Wheels and Castors Inc., Newnan, USA

samt med våra distributionsföretag. Dessa kan du hitta här.

Överföringen av personuppgifter till gruppföretag och/eller distributionsföretag, samt mottagning av sådana uppgifter, sker i samband med affärssamarbete samt vid reklamkampanjer för och distribution av Blickles produkter och tjänster. Detta kan även innefatta behandling av dina personuppgifter. För sådana fall har parterna gemensamt bestämt behandlingsordningen för dessa uppgifter i enskilda behandlingsavsnitt. Parterna är gemensamt ansvariga för skyddet av dina personuppgifter inom de behandlingsavsnitt som beskrivs nedan (artikel 26 i GDRP).

Inom dataskyddslagstiftningens ramverk för gemensamt personuppgiftsansvar har vi överenskommit med ovan nämnda företag vem som uppfyller vilka skyldigheter under GDPR. Detta berör i synnerhet ditt utövande av dina rättigheter som registrerad och uppfyllandet av åtaganden gällande information i enlighet med artiklarna 13 och 14 i GDPR.
Detta avtal krävs på grund av att personuppgifter behandlas i olika behandlingsavsnitt och system under utövandet av företagssamarbete samt vid reklam- och försäljningsaktiviteter, som genomförs antingen av Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG eller ett grupp- eller distributionsföretag.

Överföring av uppgifter med distributionsföretag utförs i fråga om marknadsföring och försäljning, och med företag inom gruppen dessutom för styrning, redovisning, personalhantering, affärsverksamhet i allmänhet och intern organisation.

Även om gemensamt personuppgiftsansvar föreligger åligger det parterna att uppfylla kraven på dataskydd för den behandling av uppgifter som utförs av dem inom ramen för gemensamt personuppgiftsansvar.

Både Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG och ovan nämnda gruppföretag och/eller distributionsföretag ska göra den information som krävs enligt artiklarna 13 och 14 i GDPR tillgänglig för de registrerade utan kostnad, i en form som är exakt, transparent, förståelig och lättillgänglig och har ett tydligt och enkelt språk. När detta görs ska varje part förse den andra med all erforderlig information från respektive verksamhetsområde. Parterna ska utan dröjsmål informera varandra om rättsliga ståndpunkter som hävdas av registrerade. De ska förse varandra med all information som krävs för att svara på begäranden om information.

Rättigheter till dataskydd kan utövas både gentemot Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG gentemot ovan nämnda gruppföretag och distributionsföretag. I princip ska registrerade få informationen från det kontor där rättigheterna utövades. För att göra processen snabbare rekommenderar vi dock att du utövar dina rättigheter gentemot Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG.

 

4. Kontakt / alternativ för kontakt – dataskyddskoordinatorer - dataskyddsombud

Om du har några frågor gällande dataskydd inom Blickle-gruppen som inte täcks av denna integritetspolicy, eller om du vill utöva dina rättigheter som registrerad person ombeds du kontakta den personuppgiftsansvarige direkt:

Vi rekommenderar att du skickar ett e-postmeddelande till våra dataskyddskoordinatorer (datenschutz@blickle.com). Du kan även kontakta oss via brev. Vi har även ett externt dataskyddsombud. De kan kontaktas genom att skicka ett e-postmeddelande till datenschutz@blickle.com.

Om du vill kontakta oss via e-post ber vi dig observera att vi inte kan garantera den överförda informationens sekretess för okrypterad e-post. Innehållet i okrypterade e-postmeddelanden kan ses av tredje part (se avsnittet ”Informationssäkerhet”).

Du kan även kontakta oss via kontaktformulär på vår webbplats. Information som du anger i ett kontaktformulär, inklusive dina kontaktuppgifter, krypteras och vidarebefordras till oss i syfte att behandla din förfrågan och för uppföljningsfrågor.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Detta kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär. Andra uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. system när du besöker webbplatsen. Detta är främst tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisningen). av sidvisningen). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls utan fel. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

För att utöva din rätt att framföra klagomål i enlighet med artikel 77 i dataskyddsförordningen ska du kontakta relevant tillsynsmyndighet.

 

5. Lagringstid

Vi raderar registrerade personuppgifter, gör dem oåtkomliga eller begränsar behandlingen av dem, så snart de inte längre behövs. Uppgifter kan komma att lagras längre än till denna tidpunkt om detta krävs enligt europeiska eller nationella direktiv, lagstiftning eller andra bestämmelser som den personuppgiftsansvarige lyder under. Personuppgifter kommer även, om en datalagringsperiod finns angiven i ovan nämnda standarder, att raderas, göras oåtkomliga eller få behandlingen begränsad när denna datalagringsperiod gått ut, såvida dessa uppgifter krävs för att ingå ett avtal eller för fullgörandet av ett avtal.

 

6. Rättsliga principer gällande behandling av personuppgifter

Om en registrerad användare lämnar sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6(1)(1)(a) i GDPR.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för fullgörandet av ett avtal i vilket den registrerade är en part är artikel 6(1)(1)(b) 1 GDPR. Samma rättsliga grund gäller för behandlingen av personuppgifter för implementering av åtgärder som föregår ingåendet av avtal.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter för uppfyllande av ett rättsligt åtagande som åligger vårt företags är artikel 6(1)(1)(c) i GDPR.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter för ändamål som rör vårt företags eller en tredje parts berättigade intressen om och den registrerade personens intressen eller rättigheter och friheter inte väger tyngre är artikel 6(1)(1)(f) i GDPR.

a) Syfte med databehandling

Vår webbplats kan användas utan att ange personuppgifter. Personuppgifter krävs dock för att använda vissa tjänster på webbplatsen. Dessa förklaras separat nedan och informerar i synnerhet om omfattning och syfte med insamling, användning och behandling av personuppgifter. Vi behandlar i allmänhet personuppgifter endast om detta krävs för att kunna tillhandahålla en fungerande webbplats samt innehåll och tjänster. Personuppgifter kan samlas in med ändamålet att tillhandahålla och optimera vårt online-innehåll, i informations- och kontaktsyfte, för kundservice och support, för marknadsföring, reklam och försäljning, för att uppfylla avtalsförpliktelser och rättsliga förpliktelser, för säkerhetsåtgärder eller för att tillsätta befattningar som svar på ansökningar. Allt användande av dina personuppgifter sker endast i de syften som angetts och i den utsträckning som krävs för att uppnå dessa syften.

Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla avtalsförpliktelser i enlighet med artikel 6(1)(1)(b) i GDPR. Detta innefattar:

 • Inköp och leverans av produkter
 • säkerställa funktionalitet
 • behandla beställningar
 • skapa användarkonton
 • tillhandahålla tjänster, t.ex återkommande beställningar, adressändringar, klagomål osv.
 • tillhandahålla relevant information om dina beställningar
 • kontakta dig om vi har upprättat eller önskar upprätta en affärsrelation med dig eller din arbetsgivare (affärskontakter)
 • hantera jobbansökningar (beskrivs i detalj nedan).

Vi behandlar också uppgifter för ändamål som rör våra berättigade intressen i enlighet med artikel 6(1)(1)(f) i GDPR,

 • för att sammanställa statistisk information med ändamålet att förbättra produkter och tjänster
 • för att förhindra, undersöka och rapportera brott
 • för att utöva rättsliga anspråk (inklusive inkassoförfaranden) och försvara oss mot rättsliga anspråk
 • för att utföra revisioner
 • för reklamändamål, såvida du inte bett oss att inte använda dina uppgifter för detta ändamål
 • för att sammanställa statistisk information med ändamålet att förbättra produkter och tjänster. Vi kan vid behov behandla beställnings- och användningsuppgifter och skapa grupper av användare för detta ändamål. Dessa grupper anonymiseras omedelbart och används inte för att analysera eller förutsäga dina personliga preferenser.

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Mer information finns i ”Rätt att göra invändningar” nedan.

Vi kan behandla dina uppgifter baserat på ditt samtycke i enlighet med artikel 6(1)(1)(a) i GDPR för vissa syften, särskilt:

 • för att sammanställa statistisk information med ändamålet att förbättra produkter och tjänster
 • för att möjliggöra personanpassad användning av webbplatsen, skapa personanpassade erbjudanden och optimera online-innehåll
 • för att skicka nyhetsbrev med regelbundna erbjudanden
 • för att tillhandahålla särskild information och specialerbjudanden
 • för marknadsundersökningar
 • för kundenkäter
 • för att hjälpa besökare använda webbplatsen med påminnelsefunktioner
 • för analysändamål så att vi kan optimera vårt erbjudande till dig.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om samtycket återkallas påverkar detta inte lagligheten i behandling av uppgifter som baseras på samtycket före dess återkallande.

Den rättsliga grunden för lagring och åtkomst till cookies, enhetsidentifikatorer eller annan information på din enhet för behandling utgörs av EU:s ePrivacy-direktiv tillsammans med avsnitt 12 och följande i den tyska telemedialagen (TMG) och artiklarna 6(1)(1)(a) och 6(1)(1)(f) i GDPR.

b) Ansökningar

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter för hanteringen av jobbansökningar är artikel 6(1)(1)(b) i GDPR (upprättande av avtal) och avsnitt 26 i den tyska dataskyddslagen (behandling av uppgifter för ändamål gällande anställningsförhållande). Vi använder också samtycket som rättslig grund för behandling av uppgifter i samband med ansökningsprocessen (artikel 6(1)(1)(a) i dataskyddsförordningen).

Detta samtycke ges frivilligt och används för rekryteringsändamål och för att överföra dina uppgifter till en intern kandidatpool. Du har rätt att när som helst, helt eller delvis, återkalla ett samtycke du gett. Om samtycket återkallas påverkar detta inte lagligheten i behandling av uppgifter som baseras på samtycket före dess återkallande.

Som en del av ansökningsprocessen kan särskilda kategorier av personuppgifter för arbetssökande i enlighet med artikel 9(1) i dataskyddsförordningen (i synnerhet uppgifter om hälsa) yppas, överföras och/eller efterfrågas så att den personuppgiftsansvarige kan uppfylla sina åtaganden enligt arbetsrätten och lagstiftningen om social trygghet och socialt skydd. Den registrerade (normalt den arbetssökande) kan också avslöja särskilda kategorier av personuppgifter i syfte att utöva sina rättigheter. I dessa fall behandlas personuppgifterna på grundval av artikel 9 (2)(b) i dataskyddsförordningen. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för bedömning av den arbetssökandes lämplighet för arbete, för medicinsk diagnos, för tillhandahållande av vård eller behandling inom sjukvård eller socialtjänst utgörs av artikel 9(2)(h) i GDPR.

Ytterligare information om behandling av personuppgifter finns på vår ansökningsportal.

 

7. Rätt att göra invändningar och återkallande av samtycke

Vi behandlar dina personuppgifter för ändamål som rör berättigade intressen som hävdas av oss eller en tredje part i enlighet med artikel 6(1)(1)(e) eller (f) i GDPR. Du har rätt att invända mot behandlingen i enlighet med artikel 21 i GDPR.

Artikel 21(1) i GDPR ger dig rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Vi upphör med behandlingen av dina personuppgifter från den tidpunkt då du invänder, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigande grunder för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om syftet med behandlingen är att upprätta, utöva eller försvara oss mot rättsliga anspråk.

Du har också rätt att återkalla samtycket med inverkan på framtida behandling i enlighet med artikel 7(3) i GDPR.

Om du skulle vilja invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller återkalla ditt samtycke (i synnerhet i samband med de teknologier som beskrivs nedan) kan du när som helst kontakta oss. Ett sätt att göra detta är att skicka ett e-postmeddelande till datenschutz@blickle.com.

 

8. Cookies

Vår webbplats använder så kallade ”cookies”, som syftar till att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker – genom att till exempel underlätta navigeringen på webbplatsen. Med cookies kan vi dessutom mäta antalet sidvisningar och allmänt hur webbplatsen används.

Cookies är små textfiler som sparas på din dator. Cookies orsakar inga skador på datorn och innehåller inga virus. Vi vill påpeka att vissa av dessa cookies överförs från vår server till din dator och det handlar då främst om så kallade ”session cookies”. ”Session cookies” raderas automatiskt från din hårddisk när webbläsarsessionen har avslutats. Andra cookies ligger kvar i din dator och ger oss möjlighet att känna igen din dator nästa gång du besöker vår webbplats (så kallade ”beständiga cookies”). Du kan självfallet när som helst vägra ta emot cookies, under förutsättning att detta går att göra med din webbläsare. Observera att om du gör det kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår webbplats fullt ut.
I de flesta webbläsare finns en hjälpfunktion i menyraden som förklarar hur du gör för att förhindra att webbläsaren accepterar nya cookies, hur du talar om för webbläsaren när du vill acceptera en cookie eller hur du inaktiverar alla cookies du har mottagit.
Du kan även radera cookies. Hur detta går till i detalj beror på din webbläsare och ditt operativsystem. Vi kan därför inte här tillhandahålla instruktioner för hur du raderar cookies på din dator.

Du kan när som helst inaktivera cookies. Att inaktivera cookies som är strikt nödvändiga kan dock göra att vissa funktioner på webbplatsen upphör att finnas tillgängliga Du kan när som helst välja att inte tillåta cookies. Du kan göra invändningar och/eller återkalla ditt av samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till datenschutz@blickle.com.

 

9. Tjänster, teknologier och cookies som används av webbplatsen

Vi använder följande tjänster, teknologier och cookies för att säkerställa att vi kan tillhandahålla de väsentliga funktionerna på vår webbplats och uppfylla avtalsförpliktelser gentemot våra kunder och partners. Den rättsliga grunden för deras användning är artikel 6(1)(1)(b) (ingå eller fullgöra ett avtal), 6(1)(1)(c) ( fullgörande av rättsliga förpliktelser) and/or 6(1)(1)(f) (tvingande berättigade intressen) i GDPR. Det primära berättigade intresset är övervakning av webbplatsens tekniska prestanda.

a) Serverlogg

Varje besök på vår webbplats registreras och sparar i serverloggfiler. Dessa data används uteslutande för tekniska analyser av hur servern används, till exempel för att undvika överbelastning på servern och/eller för styrning av serverbelastningen. Behandlingen baseras på artikel 6(1)(1)(f) i GDPR.

Följande data samlas in:

 • värdadress (IP-adress)
 • datum och tid för åtkomst till webbplatsen
 • namn på den fil som öppnades
 • HTTP-statuskod
 • mängden överförda data
 • den webbplats från vilken du anslöt till vår webbplats (referent-URL)
 • webbläsare/operativsystem/gränssnitt
 • information om vilka servertjänster som används
 • protokollversion

Dessa anonyma data lagras separat från alla personuppgifter och kan därför inte kopplas till en viss person. Dessa data överförs till tredje part endast om detta krävs enligt lag eller om vi beordras av domstol att göra det. Data vidarebefordras inte för några kommersiella eller icke-kommersiella ändamål. Vi förbehåller oss dock rätten att i efterhand granska dessa data om vi har skäl att misstänka att webbplatsen har använts på ett olagligt sätt, till exempel vid DDoS-attacker på vår webbplats.

b) Samtycke med ConsentManager

Vår webbplats använder samtyckestekniken i ConsentManager för att få ditt samtycke till att lagra cookies på din enhet eller använda viss teknik, och för att dokumentera detta i enlighet med dataskyddskraven. Leverantören av denna teknik är Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Sverige. Webbplats: https://www.consentmanager.de (nedan kallad "ConsentManager").
När du besöker vår webbplats upprättas en anslutning till ConsentManagers servrar för att få ditt samtycke och andra tillstånd gällande användningen av cookies. ConsentManager lagrar sedan en cookie på din enhet så att din webbläsare kommer ihåg de val du gjort tills du återkallar ditt samtycke. De uppgifter som samlas in på detta sätt lagras tills du ber oss att radera dem, tills du själv raderar ConsentManager-leverantörens cookie eller tills det syfte för vilket uppgifterna lagras inte längre kvarstår. Detta påverkar inte eventuella lagstadgade lagringsskyldigheter.
Du kan när som helst ändra eller återkalla det samtycke du har gett eller de inställningar du har gjort genom att klicka på ConsentManager-ikonen i webbläsarfönstrets nedre vänstra hörn.
Vi använder ConsentManager för att få ditt samtycke till användningen av cookies i enlighet med lagstadgade krav. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 (b) i GDPR.

Personuppgiftsbiträden

Vi har slutit ett avtal om databehandling (DPA) med avseende på användningen av ovan nämnda tjänst. Detta avtal krävs enligt dataskyddslagstiftningen och säkerställer att personuppgifterna för besökare på vår webbplats behandlas i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

c) Google-teknologier

Denna webbplats använder följande teknologier som drivs av Google Ireland Limited, registernummer: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (Google).

Observera att Google använder en separat integritetspolicy. Vi åtar oss ingen ansvarsskyldighet för Googles policy eller rutiner. Se Googles integritetspolicy innan du använder vår webbplats. Googles integritetspolicy finns tillgänglig här: https://policies.google.com/privacy.

i. Google Tag Manager

Vi använder den här teknologin för att hantera våra ovan nämnda analystjänster baserat på artikel 6(1)(1)(f) i GDPR. Google Tag Manager används uteslutande för att implementera taggar. Detta innebär att: Inga cookies används och inga personuppgifter samlas in. Google Tag Manager utlöser endast andra taggar, som i sin tur kan samla in uppgifter. Google Tag Manager får dock inte tillgång till dessa uppgifter. Om inaktivering görs på domän- eller cookie-nivå gäller detta för alla spårningstaggar om de implementeras med Google Tag Manager. Mer information om Google Tag Manager finns på: https://support.google.com/tagmanager/answer/7157428?hl=sv-SE.

ii. Google Adwords konverteringsspårning

Om du ger ditt samtycke till detta (artikel 6(1)(1)(a) i GDPR använder vi Google Konverteringsspårning för att samla in statistik om hur vår webbplats används och för att optimera webbplatsen för dig. Om du har nått vår webbplats via en Google-annons lagras en cookie på din dator av Adwords. Denna cookie upphör att gälla efter 30 dagar och de innehåller inga personuppgifter. Om en användare besöker specifika sidor på en webbplats tillhörande en Adwords-kund innan cookien upphör att gälla, ser Google och kunden att användaren har klickat på annonsen och vidarebefordrats till den sidan. Varje AdWords-kund tilldelas en egen cookie. Cookies kan därför inte spåras genom webbplatser för olika Adwords-kunder. Konverterings-cookies används för att sammanställa konverteringsstatistik för Adwords-kunder. AdWords-kunder får information om det totala antalet användare som har klickat på deras annons och sedan vidarebefordrats till en sida som har en tagg för konverteringsspårning. De får dock ingen information som kan användas för att identifiera enskilda användare. Du kan även inaktivera cookies specifikt för konverteringsspårning genom att blockera cookies från domänen ”www.googleadservices.com” i din webbläsare. Googles integritetspolicy för konverteringsspårning finns här https://services.google.com/sitestats/de.html.

iii. Google Remarketing

Om du ger ditt samtycke till detta (artikel 6(1)(1)(a) i GDPR) använder vi Google Remarketing. Den här tekniken gör det möjligt att rikta annonser mot användare i Googles partnernätverk som redan har besökt våra webbplatser och online-tjänster och som har uttryckt ett intresse för våra webbplatsers erbjudanden. Reklam visas genom användning av cookies. Dessa textfiler används för att analysera vad användare gör när de besöker webbplatsen så att de kan få riktade rekommendationer och intressebaserade annonser.

iv. Google Maps

Om du ger ditt samtycke till detta (artikel 6(1)(1)(a) i GDPR) använder denna webbplats Google Maps för att tillhandahålla kartor och anläggningsöversikter. Varje gång Google Maps öppnas lagrar Google en cookie för att behandla användarinställningar och uppgifter vid visningen av sidan där Google Maps är integrerat. Denna cookie från Google raderas vanligtvis inte när webbläsaren stängs ner, utan upphör efter en viss tid, såvida inte du själv raderar den manuellt.
För användandet av Google Maps och information som fås via Google Maps gäller Googles användarvillkor https://policies.google.com/terms?hl=sv&gl=se samt ytterligare användarvillkor för Google Maps https://www.google.com/intl/sv_se/help/terms_maps/.

v. Google Fonts

Om du samtycker till detta i förväg (artikel 6.1 första meningen 1 a DSGVO) använder vi typsnitt som tillhandahålls av Google. Google Fonts säkerställer en hög kvalitet på visningen. Dessutom optimeras Google Fonts automatiskt för webben, vilket sparar datavolym och ger snabba laddningstider. Problem som orsakas av olika bildsynteser (rendering) i olika webbläsare, operativsystem och mobila enheter undviks till stor del genom att använda Google Fonts. Om du använder Google Fonts laddas teckensnitten om via en Google-server. Detta externa anrop överför data till Googles servrar. På så sätt känner Google också igen att du eller din IP-adress besöker vår webbplats. Google Fonts lagrar CSS- och typsnittsförfrågningar på ett säkert sätt hos Google.
Googles användarvillkor finns på följande adress: Google Användarvillkor - Sekretesspolicy och användarvillkor - Google.
Mer information om Google Fonts finns på Vanliga frågor | Google Fonts | Google Developers.

d) YouTube

Om du ger ditt samtycke till detta (artikel 6(1)(1)(a) i GDPR) använder vår webbplats plugin-program (dvs. valfria programkomponenter som förstärker ett befintligt program) från YouTube, som drivs av Google. Operatör är YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Vid ett besök på någon av de sidor på vår webbplats som innehåller ett plugin-program från YouTube skapas en anslutning till YouTubes servrar. YouTubes server får då information om vilken av våra webbplatser du besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto ger detta YouTube möjlighet att associera ditt webbsurfande direkt till din personliga profil. Vi använder YouTube för att kunna presentera online-innehåll på ett tilltalande sätt. Mer information om hur användaruppgifter behandlas finns i YouTubes integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy.

e) Facebook Pixel

Om du ger ditt samtycke till detta (artikel 6(1)(1)(a) i GDPR) använder vår webbplats Facebook-pixeln från Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook) för konverteringsspårning. Den används för att spåra besökares åtgärder när de har vidarebefordrats till en webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons. Detta gör att vi kan utvärdera hur effektiv vår Facebook-annonsering är, i statistik- och marknadsundersökningssyfte, och optimera vår framtida marknadsföring. De uppgifter vi samlar in som operatör av den här webbplatsen anonymiseras. Det innebär att uppgifterna inte kan kopplas till enskilda användare. Dock kan uppgifterna, eftersom de lagras och behandlas av Facebook, kopplas till din användarprofil. Dessutom kan Facebook använda uppgifterna för sina egna annonseringssyften, i enlighet med Facebooks datapolicy. I enlighet med denna kan Facebook visa annonser på Facebooks webbsidor och utanför Facebook. Vi har inte möjlighet att påverka hur dessa uppgifter används. Mer information om hur dina personuppgifter skyddas finns i Facebooks integritetspolicy: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

f) LinkedIn

Om du ger ditt samtycke till detta (artikel 6(1)(1)(a) i GDPR) använder vår webbplats funktioner som den analys- och konverteringsspårningsteknologi som tillhandahålls av plattformen LinkedIn Inc. (2029 Stierlin Ct, Mountain View, CA 94043, USA, ”LinkedIn”). Vi använder denna teknologi för att visa reklam som är relevant för dig och baserad på dina intressen. LinkedIn tillhandahåller oss också med aggregerade och anonyma rapporter över reklamaktiviteter och information om hur du interagerar med vår webbplats. LinkedIn använder Javascript-kod och cookies i detta syfte. Dessa registrerar data om hur du använder vår webbplats inklusive URL, referens-URL, IP-adresser, enhets- och webbläsaregenskaper, tidsstämplar och sidvisningar. Dessa data är krypterade och analyseras inom sju dagar. Anonymiserade data tas bort inom 90 dagar. LinkedIn delar inga personliga uppgifter med webbplatsens ägare. Istället tillhandahåller de endast rapporter i summerad form om webbplatsens målgrupp och hur reklamen på webbplatsen presterar. Den insamlade informationen behandlas också på servrar tillhörande LinkedIn Inc. i USA i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler. Mer information finns i LinkedIns integritetspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacypolicy.

g) etracker

Vår webbplats använder etracker, en analystjänst. Tjänsten etracker drivs av etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Tyskland. Uppgifterna kan användas för att skapa användningsprofiler under en pseudonym. Teknologin använder cookies, till vilka du ombeds ge ditt samtycke i förväg (artikel 6(1)(1)(a) i GDPR). Med hjälp av dessa cookies kan webbplatsen känna igen din webbläsare. De uppgifter som erhålls används inte för att identifiera enskilda besökare på den här webbplatsen utan specifikt samtycke från den berörda registrerade personen. Uppgifterna kombineras inte med personuppgifter om ägaren till pseudonymen. Alla uppgifter som genereras genom användandet av etracker behandlas och lagras i Tyskland. etracker har genomgått en oberoende granskning och blivit certifierad för att bekräfta att så är fallet, och har tilldelats dataskyddsintyget ”ePrivacyseal”. Mer information finns i etrackers integritetspolicy: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

h) Spårning med Sitecore

Om du ger ditt samtycke till detta (artikel 6(1)(1)(a) i GDPR) använder den här webbplatsen webbanalystjänsten Sitecore för att göra vår webbplats mer kundvänlig. Mer information om hur dina uppgifter behandlas av Sitecore och Sitecores integritetspolicy finns på: http://www.sitecore.net/legal/privacy-policy.aspx. Mer information om de cookies som den här teknologin använder finns här: http://www.sitecore.net/legal/privacy-policy.aspx.

i) amCharts

Vi använder tjänsten amCharts från Antanas Marcelionis för att visa platserna för våra anläggningar på vår webbplats (https://www.amcharts.com). Detta krävs för att webbplatsen ska fungera korrekt. Den rättsliga grunden för behandlingen av de relaterade uppgifterna är därför artikel 6(1)(1)(f) i GDPR). amCharts använder endast kunduppgifterna för att visa kartfunktioner och att tillfälligt lagra dina inställningar. Dessa data kan innefatta användares IP-adresser och platsdata. Dessa samlas dock inte in utan användarens samtycke (artikel 6(1)(1)(a) i GDPR). Uppgifterna kan komma att behandlas i USA. I dessa fall sluter vi EU:s standardavtalsklausuler med behandlaren av uppgifterna. Mer information finns i amCharts integritetspolicy: https://www.amcharts.com/privacy-policy/.

j) Leadlab

Vår webbplats använder Leadlab från WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart, Tyskland. Leadlab behandlar data i anonymiserad form med syftet att analysera och optimera vår webbplats. Alla cookies i den här processen används endast med ditt föregående samtycke (artikel 6(1)(1)(a) i GDPR). Leadlab använder dock normalt inte cookies. Dessutom genererar det endast uppgifter som är relaterade till juridiska personer, inte fysiska personer. Leadlab bygger på pixeltaggar. Pixeltaggar är små JavaScript-element på webbplatser. Att samla in och analysera uppgifterna ger information om vad personer gör närde besöker vår webbplats. Detta innefattar att sammanställa information om en användares intressen baserat på hur de använder Blickles webbplatser, samt webbplatsbesökarens geografiska hemvist.

k) U-Commerce

Vi samarbetar med webbshopsleverantören Ucommerce ApS, Klostergade 28, 2, DK-8000 Aarhus, CVR no. 32267149. Om du beställer från webbshopen krävs behandling av personuppgifter för affärs- och avtalstransaktioner. Den rättliga grunden för detta är art. 6(1)(b) i dataskyddsförordningen. Uppgifterna samlas in, lagras och vidarebefordras, vid behov, i den mån detta krävs för tillhandahållandet av avtalade tjänster. Obligatorisk information, utan vilken det inte är möjligt att ingå ett avtal, är markerad separat i webbshopen. Lagringens varaktighet beror på handelsrättsliga och skatterättsliga krav och kan vara upp till tio år.
Mer information om behandlingen av uppgifter av UCommerce och dess dataskyddsåtgärder finns på: https://ucommerce.net/contact-us/data-privacy-and-cookie-policy.

l) Adyen

Vi samarbetar med betalningstjänstleverantören Adyen N.V.. Behandling av betalningar (t.ex. via kreditkort, EPS, Giropay, iDEAL, Paypal, Klarna, Google Pay, Apple Pay) utförs via Adyen N.V. German Branch, Friedrichstraße 63, 10117 Berlin, till vilken vi vidarebefordrar den information du tillhandahållit under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning i enlighet med artikel 6(1)(1)(b) i GDPR. Dina uppgifter vidarebefordras i syfte att behandla betalningen med betalningstjänstleverantören Adyen, och endast i den utsträckning som krävs för detta syfte. Mer information om Adyens behandling av uppgifter och deras integritetspolicy finns på: https://www.adyen.com/sv_SE/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

m) Nätverk för värdskap och innehållsleverans (CDN)

Innehållet på vår webbplats hanteras av följande leverantörer:

i. Hetzner

Denna tjänst tillhandahålls av Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Tyskland (nedan kallad ”Hetzner”).

För mer information hänvisas till Hetzners integritetspolicy: https://www.hetzner.com/de/rechtliches/datenschutz.

Vi använder den information som Hetzner tillhandahåller på grundval av artikel 6.1 (f) i GDPR. Vi har ett berättigat intresse att säkerställa att vår webbplats är så tillförlitlig som möjligt. Om ett motsvarande samtycke har begärts, sker bearbetningen uteslutande på grundval av artikel 6.1 (a) i GDPR och § 25.1 i den tyska lagen om dataskydd för telekommunikationer och telemedia (TTDSG), förutsatt att detta samtycke omfattar lagring av cookies eller åtkomst av information om användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck på enheten) enligt definitionen i TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas.

Personuppgiftsbiträden

Vi har slutit ett avtal om databehandling (DPA) med avseende på användningen av ovan nämnda tjänst. Detta avtal krävs enligt dataskyddslagstiftningen och säkerställer att personuppgifterna för besökare på vår webbplats behandlas i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

ii. Amazon CloudFront CDN

Vi använder oss av innehållsleveransnätverket Amazon CloudFront CDN. Denna tjänst tillhandahålls av Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg (nedan kallat "Amazon").

Amazon CloudFront CDN är ett innehållsleveransnätverk med global täckning. Den information som överförs mellan din webbläsare och vår webbplats skickas via innehållsleveransnätverket. Detta gör det möjligt för oss att öka vår webbplats globala tillgänglighet och prestanda.

Användningen av Amazon CloudFront CDN grundar sig på vårt berättigade intresse av att se till att vår webbplats är så säker och funktionell som möjligt (artikel 6.1 (f) i GDPR).

Uppgifterna överförs till USA enligt EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Mer information om Amazon CloudFront CDN finns här: https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation.pdf.

Personuppgiftsbiträden

Vi har slutit ett avtal om databehandling (DPA) med avseende på användningen av ovan nämnda tjänst. Detta avtal krävs enligt dataskyddslagstiftningen och säkerställer att personuppgifterna för besökare på vår webbplats behandlas i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

iii. Amazon Web Services (AWS)

Denna tjänst tillhandahålls av Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855, Luxemburg (nedan kallat "AWS").

När du besöker vår webbplats behandlas dina personuppgifter på AWS servrar. Dina personuppgifter kan också överföras till AWS:s holdingbolag i USA. Uppgifterna överförs till USA enligt EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Mer information finns i AWS integritetspolicy: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

Användningen av AWS grundar sig på artikel 6.1 (f) i GDPR. Vi har ett berättigat intresse att säkerställa att vår webbplats är så tillförlitlig som möjligt. Om ett motsvarande samtycke har begärts, sker bearbetningen uteslutande på grundval av artikel 6.1 (a) i GDPR och § 25.1 i den tyska lagen om dataskydd för telekommunikationer och telemedia (TTDSG), förutsatt att detta samtycke omfattar lagring av cookies eller åtkomst av information om användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck på enheten) enligt definitionen i TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas.

Personuppgiftsbiträden

Vi har slutit ett avtal om databehandling (DPA) med avseende på användningen av ovan nämnda tjänst. Detta avtal krävs enligt dataskyddslagstiftningen och säkerställer att personuppgifterna för besökare på vår webbplats behandlas i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

n) Userlike med utökade funktioner för dataskydd

Vi använder Userlike (nedan kallat "Userlike") för att behandla användarförfrågningar via våra supportkanaler eller via system för livechatt. Denna tjänst tillhandahålls av Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44 - 46, 50670 Köln, Tyskland.

Meddelanden som du skickar till oss kan lagras i Userlikes ärendesystem eller besvaras av våra anställda i livechatten. När du kommunicerar med oss via Userlike lagrar både vi och Userlike följande: ditt namn och din e-postadress, om du har angett dem, och din chatthistorik. Dessa uppgifter läggs ihop till en profil.

Vi behåller alla meddelanden som skickas till oss tills du uppmanar oss att radera dem eller tills det syfte för vilket uppgifterna lagras inte längre är tillämpligt ( till exempel efter att vi har avslutat behandlingen av din förfrågan). Detta har ingen inverkan på eventuella obligatoriska lagstadgade bestämmelser, i första hand lagstadgade lagringsperioder.

Vår användning av Userlike grundar sig på artikel 6.1 (f) i GDPR. Vi har ett berättigat intresse att behandla din förfrågan så snabbt, tillförlitligt och effektivt som möjligt. Om ett motsvarande samtycke har begärts, sker bearbetningen uteslutande på grundval av artikel 6.1 (a) i GDPR och § 25.1 i den tyska lagen om dataskydd för telekommunikationer och telemedia (TTDSG), förutsatt att detta samtycke omfattar lagring av cookies eller åtkomst av information om användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck på enheten) enligt definitionen i TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas.

Mer information finns i Userlike's integritetspolicy på https://www.userlike.com/de/data-privacy och https://www.userlike.com/de/blog/live-chat-software-datenschutz-dsgvo.

Personuppgiftsbiträden

Vi har slutit ett avtal om databehandling (DPA) med avseende på användningen av ovan nämnda tjänst. Detta avtal krävs enligt dataskyddslagstiftningen och säkerställer att personuppgifterna för besökare på vår webbplats behandlas i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

 

10. Vår närvaro på sociala medier / behandling av uppgifter av sociala nätverk

Vi upprätthåller offentligt tillgängliga profiler på de sociala nätverk som listas nedan.

Sociala nätverk såsom Facebook, Xing osv. kan komma att analysera ditt beteende som användare när du besöker deras webbplats, eller en webbplats med integrerat innehåll för sociala medier (exempelvis knappar eller reklambanderoller). Vid ett besök på våra profiler på sociala medier utlöses flera behandlingsåtgärder som är relevanta för dataskydd.

I detalj: Om du är inloggad på ditt sociala medier-konto och besöker vår närvaro på sociala medier kan operatören av den sociala medieportalen som regel tilldela detta besök till ditt användarkonto. Dina personuppgifter kan dock samlas in även om du inte är inloggad på, eller inte har något konto på den aktuella sociala medieportalen. Detta insamlande av uppgifter görs bland annat med hjälp av cookies som lagras på din enhet eller genom att registrera din IP-adress.

Med hjälp av de uppgifter som samlas in på detta sätt kan operatörer av sociala medieportaler skapa användarprofiler i vilka dina preferenser och intressen lagras. På så sätt kan reklam baserad på intresse visas för dig inom eller utanför respektive sociala medier-närvaro. Om du har ett konto på respektive socialt nätverk kan den intressebaserade reklamen visas på alla enheter du är eller har varit inloggad på.

Observera att vi inte har möjlighet att på ett heltäckande sätt spåra behandlingsåtgärderna på sociala medieportaler. Beroende på leverantör kan det förekomma att ytterligare behandlingsåtgärder utförs av operatörer av sociala medieportaler. För närmare information hänvisar vi till användningsvillkor och dataskyddsåtgärder för respektive sociala medieportaler.

a) Rättslig grund

Syften med vår närvaro på sociala medier är att säkerställa en så heltäckande närvaro som möjligt på internet. Detta är ett legitimt intresse enligt innebörden av artikel 6(1)(1)(f) i GDPR. De analysprocesser som initieras av de sociala nätverken kan vila på andra rättsliga grunder, som i så fall ska indikeras av de sociala nätverkens operatörer (t.ex. samtycke i enlighet med artikel 6(1)(1)(a) i GDPR).

b) Ansvarig part och utövande av rättigheter

Om du besöker någon av våra platser på sociala medier (t.ex. Facebook) är vi tillsammans med den sociala medieportalens operatör gemensamt ansvariga för de behandlingsåtgärder som utlöses av besöket. Du kan i princip utöva dina rättigheter (information, rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet och klagomål) både gentemot oss och gentemot operatören av respektive sociala medieportal (t.ex. gentemot Facebook).
Observera att vi, trots det gemensamma ansvaret med de sociala medieplattformarnas operatörer, inte har fullständigt inflytande över rutinerna för behandling av uppgifter på de sociala medieplattformarna. De alternativ vi har bestäms i stort sett av respektive leverantörs företagspolicy.

c) Lagringsperiod

De uppgifter som samlas in direkt av oss via närvaron på sociala medier raderas från våra system så fort syftet med lagringen inte lägre gäller, eller när du begär att vi ska radera dem eller återkallar ditt samtycke till lagringen. Lagrade cookies ligger kvar på din enhet tills du raderar dem. Obligatoriska rättsliga bestämmelser – i synnerhet lagringsperioder – berörs inte.
Vi har inget inflytande över lagringsperioden för dina uppgifter, eftersom dessa lagras av operatörerna av de sociala nätverken för deras egna syften. Om du vill ha mer information ska du kontakta operatörerna av de sociala nätverken direkt (t.ex. i deras integritetspolicy, se nedan).

d) Sociala nätverk – detaljerad information

i. Facebook

Vi har en profil på Facebook. Leverantören är Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.

Vi har ingått ett avtal med Facebook om gemensamt ansvar för behandlingen av uppgifter (tillägg om personuppgiftsansvarighet). Detta avtal definierar de uppgiftsbehandlingsåtgärder för vilka vi eller Facebook är ansvariga när du besöker vår sida på Facebook. Du kan se detta avtal på följande länk: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Du kan själv ändra inställningarna för reklam i ditt användarkonto. För att göra detta klickar du på följande länk och loggar in på: www.facebook.com/settings. Mer information finns i Facebooks integritetspolicy: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

ii. Instagram

Vi har en profil på Instagram. Leverantören är Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. För information om hur de behandlar dina personuppgifter, se Instagrams integritetspolicy: help.instagram.com/519522125107875.

iii. XING

Vi har en profil på XING. Leverantören är XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. För information om hur de behandlar dina personuppgifter, se XINGs integritetspolicy: https://privacy.xing.com/en/your-privacy.

iv. LinkedIn

Vi har en profil på LinkedIn. Leverantören är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn använder standardavtalsklausuler (eller EU:s modellklausuler) för att överföra personuppgifter ut från EU. LinkedIn använder reklamcookies. Om du vill inaktivera LinkedIns reklamcookies använder du följande länk: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
För information om deras behandling av dina personuppgifter, se LinkedIns integritetspolicy: www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

v. LinkedIn Insight

Den här webbplatsen använder ett omdirigerings- och konverteringsverktyg som tillhandahålls av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland, och som kan användas för att visa anpassade annonser på LinkedIn-plattformen för besökare på den här webbplatsen.
För detta ändamål installeras en liten textfil, en så kallad cookie, i webbläsaren på din slutenhet när du besöker vår webbplats. Denna cookie löper ut efter 120 dagar. Om användare besöker vissa sidor på den här webbplatsen medan de är inloggade på sitt LinkedIn-konto upprättas en anslutning till LinkedIns servrar för att visa intressebaserad reklam på plattformen. Cookien gör det också möjligt att skapa anonyma rapporter om hur annonserna på LinkedIn fungerar samt information om hur användarna interagerar med vår webbplats, som skickas till oss och till LinkedIn. Annonser visas inte och statistiska rapporter skapas inte om inte användaren är inloggad på sitt LinkedIn-konto när användaren besöker denna webbplats. Det går inte att identifiera en användare personligen med den information som erhålls via cookie-filen. All den databehandling som beskrivs ovan, i synnerhet installation av cookies för att läsa information på din enhet, utförs endast om du ger oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6.1 (a) i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke så att det gäller för framtida bruk genom att avaktivera denna tjänst i verktyget "Cookie Consent Tool" (verktyg för samtycke till cookies) på webbplatsen.
För information om deras behandling av dina personuppgifter, se LinkedIns integritetspolicy: www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

vi. LinkedIn Marketing Solutions

Vi använder "LinkedIn Marketing Solutions" på vår webbplats. Denna tjänst tillhandahålls av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland (nedan kallat "LinkedIn"). Detta gör det möjligt för oss att visa besökare på vår webbplats annat innehåll från oss som kan vara av intresse för dem baserat på hur de använder det sociala nätverket LinkedIn. Detta innehåll visas på grundval av en cookie-baserad analys av användarens tidigare uppträdande, men inga personuppgifter lagras. För att kunna visa dig innehåll som återspeglar dina intressen lagrar vi små textfiler, så kallade cookies, på din dator eller mobila enhet för att samla in pseudonymiserade uppgifter om ditt surfbeteende så att innehållet kan skräddarsys baserat på den lagrade informationen.
Informationen kan kopplas till användaren med hjälp av ytterligare information som LinkedIn har lagrat om användaren, till exempel på grund av att användaren har ett konto på det sociala nätverket LinkedIn. LinkedIn analyserar surfbeteende med en algoritm för att kunna visa riktade produktrekommendationer i form av personliga reklambanners på användarens LinkedIn-konto. LinkedIn kan också slå ihop den information som samlas in via cookies med annan information som LinkedIn har samlat in via andra webbplatser och/eller i samband med användningen av det sociala nätverket "LinkedIn" för att skapa pseudonymiserade användarprofiler. Den insamlade informationen kan dock under inga omständigheter användas för att identifiera besökarna på denna webbplats personligen.
All den databehandling som beskrivs ovan, i synnerhet installation av cookies för att läsa information på din enhet, utförs endast om du ger oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6.1 (a) i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke så att det gäller för framtida bruk genom att avaktivera denna tjänst i verktyget "Cookie Consent Tool" (verktyg för samtycke till cookies) på webbplatsen.
För information om deras behandling av dina personuppgifter, se LinkedIns integritetspolicy: www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

vii. LinkedIn Analytics och LinkedIn Ads

På vår webbplats använder vi den omdirigeringsfunktion och teknik för konverteringsspårning som tillhandahålls av LinkedIn Corporation. Den här tekniken kan användas för att förse besökare på den här webbplatsen med anpassade annonser på LinkedIn. På denna webbplats är LinkedIn Insight-taggen inbäddad i syfte att skapa anonyma rapporter om annonsernas prestanda och information om hur användarna interagerar med webbplatsen. Detta upprättar en anslutning till LinkedIns server om du besöker denna webbplats medan du är inloggad på ditt LinkedIn-konto. LinkedIns integritetspolicy (som finns på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy) innehåller mer information om hur dina uppgifter samlas in och används samt om de alternativ och rättigheter du har och kan utöva för att skydda din integritet. När du är inloggad på LinkedIn kan du när som helst inaktivera insamlingen av uppgifter via följande länk: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

 

11. Användning och överföring av personuppgifter till tredje part

Vi tillhandahåller dina personuppgifter till företag inom Blickle-gruppen och/eller distributionsföretag: (i) med ändamålet att till dig tillhandahålla de tjänster eller den information du begär, eller (ii) baserat på ditt samtycke. Om ett företag inom Blickle-gruppen eller ett distributionsföretag skulle vilja använda dina personuppgifter för ett nytt ändamål informeras du om detta i förväg.

Vissa av funktionerna på vår webbplats tillhandahålls i samarbete med tredjepartsföretag. Detta innefattar att överföra dina personuppgifter till dessa leverantörer. Det kan till exempel vara paketleveranser, brev- och e-posttjänster, analys av våra databaser, IT-tjänster, annonsering, hantering av betalningar och kundtjänst. Dessa leverantörer av tjänster har tillgång till de personuppgifter som krävs för att utföra sitt arbete. De får dock inte använda dessa uppgifter i några andra syften. De är också förpliktigade att hantera uppgifterna i enlighet med denna integritetspolicy och med dataskyddsförordningen GDPR. Om någon sådan underleverantör är att betrakta som personuppgiftsbiträde enligt dataskyddsförordningens artikel 28 har vi upprättat tillämpliga avtal med dem. Dessa tredjepartsföretag har valts ut omsorgsfullt. Detsamma gäller om det är fråga om gemensamt ansvar. Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa en tillfredsställande skyddsnivå för alla personuppgifter vi vidarebefordrar.

Om du anförtror oss att tillhandahålla en tjänst används dina personuppgifter endast i den utsträckning som krävs för att utföra den beställda tjänsten (till exempel att behandla en begäran om information eller en beställning av broschyrer). Detta gäller även för överföring av dina uppgifter till transportföretag, kreditföretag eller andra leverantörer av tjänster som används för att utföra en tjänst eller uppfylla ett avtal.

Följande undantag gäller: Vi ger information om kundkonton och personuppgifter om kunder när detta krävs enligt lag, eller om sådan överföring krävs under exceptionella omständigheter för att skydda våra, våra kunders och tredje parts rättigheter, till exempel vid en attack mot vår nätverksinfrastruktur. Detta kan innefatta att utbyta uppgifter med företag som är specialister på att förebygga och minimera missbruk och kreditkortsbedrägerier och/eller på IT-säkerhet. Det klargörs uttryckligen att det i samband med detta inte kommer att förekomma någon överföring av uppgifter till dessa företag för affärsmässig användning som strider mot denna integritetspolicy.

Ingen överföring av uppgifter, i synnerhet ingen försäljning av dina personuppgifter till tredje part, görs utöver detta.

 

12. Överföring av personuppgifter till ett tredje land

Uppgifter överförs endast till tredje land om detta har en tillfredsställande skyddsnivå eller på basis av specifika garantier, t.ex. avtalsenliga skyldigheter baserade på så kallade standardavtalsklausuler från EU-kommissionen. IP-adresser och/eller så kallade ”hänvisningslänkar” eller online-identifikatorer får, till exempel, överföras beroende på webbläsarens inställningar. På grund av de sätt på vilket sådana uppgifter kan kombineras, vilket vi inte är ansvariga för, är det möjligt att dina personuppgifter kan samlas in och behandlas utanför dataskyddslagstiftningen giltighetsområde.

 

13. Sekretess

Vi är medvetna om att vissa av de uppgifter du tillhandahåller kan vara kan vara konfidentiella. Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller distribuera dina personuppgifter eller utnyttja dem kommersiellt. Ett undantag är att vi kan komma att skicka uppgifter vidare till våra tjänsteleverantörer enligt beskrivningen i denna integritetspolicy. Vi garanterar att dina personuppgifter hålls konfidentiella. Vi skyddar dina personuppgifter i enlighet med vår datapolicy och alla relevanta rättsliga krav och bestämmelser.

 

14. Informationssäkerhet

Vi använder tillämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med aktuell teknikutvecklingsnivå för att skydda de uppgifter vi får tillgång till av dig mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga personer. Dina uppgifter lagras följaktligen i en säker driftsmiljö utan offentlig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder granskas regelbundet och förbättras kontinuerligt i takt med den tekniska utvecklingen.
Om du vill kontakta oss via e-post ber vi dig observera att vi inte kan garantera den överförda informationens sekretess för okrypterad e-post. Innehållet i okrypterade e-postmeddelanden kan ses av tredje part. Vi rekommenderar därför att du skickar alla uppgifter som ska hållas konfidentiell antingen i brev eller i krypterad form via kontaktformuläret på vår webbplats.
Din e-postadress används uteslutande för att kommunicera med dig. Den används inte till något annat och avslöjas inte för någon tredje part.

 

15. Skydd för dina uppgifter med TLS eller SSL

För säker dataöverföring via internet använder vi det hybrida krypteringsprotokollet TLS (Transport Layer Security), som är mer känt under namnet på dess föregångare, SSL (Secure Sockets Layer). Detta program krypterar den information du skickar. All information som är föremål för dataskydd sparas i krypterad form i en skyddad databas.

 

Status för och ändringar i denna integritetspolicy

Den senaste uppdateringen av integritetspolicyn gjordes den 12 februari 2021. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy i enlighet med gällande sekretesslagar, med verkan i framtiden. Alla ändringar publiceras här.