Produktinformation

enligt produktansvarslagen

All information i denna katalog gällande Blickles produkter måste beaktas vid utvärdering av tillverkarens ansvar och skyldigheter gällande sina produkter, i synnerhet i enlighet med Sektion 4 i Produktansvarslagen och Sektion 3(2) i Produktsäkerhetslagen. All användning som inte överensstämmer med denna information kommer att undanta tillverkaren från ansvar.

1.0 Produktinformation och ändamålsenlig användning

Hjul och länkhjul definieras som komponenter som är utbytbara och kan monteras på apparater, möbler, transportsystem och liknande produkter, för att göra dem flyttbara. Denna produktinformation gäller för hjul och länkhjul, i synnerhet passivt styrda länkhjul, för vagnar och redskap som förflyttas tillfälligt och för hand (objekt), ej fortare än gånghastighet (4 km/h) och som inte förflyttas i permanent drift. Hjul och länkhjul kan enligt denna produktinformation delas in i följande användningsområden:

 • Heminredning:
  • t.ex. sittmöbler och andra möbler
 • Tjänstesektor:
  • tjänster i allmänhet, t.ex. kundvagnar, kontorsmöbler
 • Sjukhus
  • t.ex. sjukhussängar
 • Industri:
  • t.ex. transportredskap för medelhög och hög belastning

Ändamålsenlig användning omfattar även korrekt montering:

a) Produkten måste vara fastsatt på objektet med alla tillgängliga fästpunkter.

b) Objektet måste vara tillräckligt stabilt vid dessa fästpunkter.

c) Produktens funktion får inte hindras eller ändras genom monteringen.

d) Länkhjul måste monteras på ett sådant sätt att de svänger runt en vertikal axel.

e) Fasthjul måste monteras på ett sådant sätt att deras hjulaxlar är i linje med varandra.

f) Alla länkhjul på ett objekt måste ha samma bygghöjd. Om även fasthjul monteras får endast de länkhjul som rekommenderas av tillverkaren för detta ändamål installeras.

g) Hjul gjorda av termoplastisk polyuretan (TPE) innehåller olja och kan vid kontakt orsaka missfärgning på känsliga underlag.

Ändamålsenliga specialversioner krävs för användning i våtrum, i närheten av havet, på redskap som är väderutsatta, eller i aggressiva miljöer med förhöjd korrosionsrisk.

Såvida inget annat temperaturintervall för standardprodukter anges i vår aktuella katalog eller på vår webbplats (www.blickle.com) är Blickle-produkter lämpliga för användning inom temperaturintervallet 5 °C till 30 °C. För användningar utanför detta temperaturintervall måste produkterna vara specificerade i specialutförande. Under inga omständigheter får standardprodukter belastas med sin nominella bärighet under sådana förhållanden.

Hjul, bygel, bromsanordning och axeltillbehör utgör en funktionsenhet. Blickles ansvar omfattar endast företagets originalprodukter.

Vid val av länkhjul måste kunden beakta alla tänkbara belastningar. Om detta inte görs måste ytterligare säkerhetsfaktorer användas (Hjul- och länkhjulsguide).

2.0 Felaktig användning

Följande situationer är några exempel på när hjul och länkhjul används felaktigt:

a) Hjulen och länkhjul belastas med en tyngre last än den maximala bärighet som anges på vår webbplats i katalogen.

b) Produkten används på olämpligt, ojämnt underlag.

c) Produkten används i för höga eller för låga temperaturer.

d) Ett redskap med bromsade hjul förflyttas med våld med bromsen aktiverad, eller bromsen används för att sakta in.

e) Produkten kan påverkas av särskilt aggressiva ämnen.

f) Produkten utsätts för ovanligt hög belastning som en följd av stötar eller fall.

g) Främmande föremål kan tränga in i hjulbanan.

h) Hjulen och länkhjulen används i för hög hastighet.

i) Ändringar görs som inte har godkänts av tillverkaren.

j) Hjulen och länkhjulen utsätts för mekaniska skador på grund av yttre faktorer eller kollision.

k) Anbringande av alltför kraftiga sidokrafter.

För alla våra serier gäller att låsningen på våra låsbara länkhjul inte är avsedd för säkring av transporter och lastning i lastbilar, personbilar eller liknande transportsätt. Om denna instruktion inte följs kan leda till skador på låsningsfunktionen.

3.0 Produktkapacitet

Om ingen specifik information om produktkapacitet finns angiven på vår webbplats eller i våra kataloger, broschyrer, specifikationer, osv. måste ni kontakta oss för att fastställa om våra hjul och länkhjul eller deras komponenter motsvarar era krav. Se de relevanta DIN-, ISO- och EN-normerna för vägledning. Kundspecifika utföranden kan avvika från de krav som definierats i tillämpliga standarder.

Bromskrafterna hos länkhjul med bromssystem är utformade för att säkerställa optimal balans mellan hög bromskraft och låg aktiveringskraft, vilket annars inte är standard för hjul och länkhjul.

4.0 Produktunderhåll

Rekommendationer för årligt underhåll / årliga kontroller:

 1. För produkter med smörjnippel ska smörjmedel tillföras en gång per år tills smörjmedel tränger ut ur lagren. Vi rekommenderar att universalfett av kalciumkomplextyp (t.ex. CX-EP 2) med ett temperaturintervall på mellan -30°C och 140°C används. Vi rekommenderar att ett annat smörjfett används om produkten används i andra användningsförhållanden.
 2. Kontrollera att alla skruvinfästningar är åtdragna.
 3. Kontrollera att hjul, vridkrans, låsningar, riktningsspärr, bromsar och andra tillbehör fungerar korrekt.
 4. Kontrollera spelet hos hjullager och vridkrans, helst i enlighet med DIN EN 12530 till 12533. (ISO 22881 till ISO 22884)
 5. Kontrollera däcktrycket i luftfyllda däck enligt vår webbplats eller katalog.
 6. Inspektera massivgummidäck och slitbanor beträffande slitage och nötning. Riktlinje: max. förslitning < 1/2 hjulbanans tjocklek.

Om produkterna används på ett icke-standardmässigt sätt rekommenderar vi att åtgärderna ovan utförs oftare.

Endast rengöringsmedel som inte innehåller ämnen som kan orsaka korrosion eller skador får användas.

Hjul och deras komponenter ska omedelbart bytas ut vid felfunktion.

5.0 Produktöverensstämmelse

Aktuell information om riktlinjer och standarder som rör produktsäkerhetskrav och tekniska krav för marknadstillträde (t.ex. ATEX, REACh, RoHS, PAK/GS) finns på www.blickle.com.

6.0 Informations- och instruktionsskyldigheter

För att uppfylla vår skyldighet att tillhandahålla information, instruktioner samt riktlinjer för underhåll enligt gällande produktansvarslagstiftning tillhandahåller vi följande:

 • för återförsäljare:
  kataloger och vår webbplats med produkt- och användarinformation
 • för inbyggare:
  kataloger och vår webbplats med produktinformation och användarinformation
 • för användare:
  produkt- och användarinformation

Ytterligare information finns på vår webbplats: www.blickle.se.

För att säkerställa hjulens och länkhjulens funktion gäller följande.

 • Återförsäljare är skyldiga att efterfölja denna produktinformation (se 1.0–5.0) och användarinformationen. De måste även vid behov beställa denna information från tillverkaren och vidarebefordra den till inbyggare.
 • Inbyggare är skyldiga att efterfölja denna produktinformation (se 1.0–5.0) och användarinformationen. De måste även vid behov beställa denna information från tillverkaren och vidarebefordra den till användare.

Illustrationer, ritningar, mått osv. kan komma att ändras och är därför inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i utföranden i syfte att dra nytta av teknisk utveckling.