Miljöfaktorer

Korrosionsbeständighet. Temperaturbeständighet. Elektrisk ledningsförmåga. Kemisk beständighet.

Korrosionsbeständighet

Temperaturbeständighet Termometer

Elektrisk ledningsförmåga Ikonguide-ELS_AS

Kemisk beständighet

Ytorna på hjul- och länkhjulskomponenter har olika nivåer av korrosionsbeständighet beroende på deras ytskikt.

Saltdimsprovning enligt DIN EN ISO 9227 är en av de vanligaste testmetoderna för att utvärdera korrosionsskyddet hos olika material. Komponenterna korroderas genom att spraya dem med en saltlösning, och sedan mäts den tid det tar (i timmar) tills vit- och rödrost bildas.

Ytskydd

 

Vitrost

 

Rödrost

förzinkad, blå


~48 h


~96 h

förzinkad, gul


~144 h


~240 h

zink-nickel


 

~720 h

pulverlackering


 

~192 h


Fördelen med förzinkade komponenter är att korrosionsskyddet är intakt även efter mindre skador. Förzinkade delar genomgår en ytterligare kemisk behandling som kallas passivering. Gulpassivering ger en högre grad av skydd mot korrosion är blåpassivering. Ett ytbehandlingsskikt med zink-nickel skyddar mot vitrostbildning och har hög temperaturbeständighet. Det kan även passiveras och förseglas. Vid elektrostatisk pulverlackering sprayas komponenten med det pulver som används för beläggningen och bränns därefter in.
Korrosionsbeständig
Rostfritt stål är som alla vet känt för att vara korrosionsbeständigt. Det material som används mest (1.4301 / AISI 304) är ett höglegerat kromnickelstål. Kullager av rostfritt stål görs av materialet 1.4034 / AISI 420.

 

Funktionsförmågan för ett hjul eller ett länkhjul är även beroende av temperaturpåverkan. Den relevanta temperaturen för slitbanan är kombinationen av omgivningstemperaturen och den värme som orsakas av friktion. Mängden friktion beror på material, form och belastning på slitbanan samt längd och ytbeskaffenhet för den tillryggalagda vägsträckan.

Friktionsmotståndet är något högre vid låga temperaturer. Dessutom kan faktorer såsom kyla och värme minska bärigheten och stabiliteten
hos plaster. Hjulbeläggningars bärighet och livslängd minskar avsevärt med högre temperaturer. Höga statiska belastningar och höga temperaturer ökar även risken för tillplattning hos hjulet. Blickle har därför utvecklat specialmaterial för slitbanor och hjul som kan användas även vid höga temperaturer. (för mer information värmebeständiga hjul och länkhjul). Hos många elastomer-beläggningar, (särskilt gummi- och många polyuretanelastomerer) ökar styvheten och hårdheten märkbart vid låga temperaturer, och de förlorar mycket av sin elasticitet. Blickle tillhandahåller dock särskilda polyuretan-elastomerer som behåller sin elasticitet och flexibilitet i temperaturer ner till -30 °C.  

 

Den elektriska ledningsförmågan hos hjul och länkhjul skyddar mot elektrostatiska urladdningar som orsakas av transportredskap eller transporterat gods.

Ett hjul eller länkhjul anses vara elektriskt ledande om dess resistans inte överstiger 104 Ω (artikelnummertillägg: -EL eller -ELS).
Ett hjul eller länkhjul anses vara antistatiskt om dess resistans ligger mellan 105 och 107 Ω (artikelnummertillägg: -AS).

För att säkerställa ledningsförmågan för lackerade komponenter, som fälgar eller hjulkroppar, kan lackeringen tas bort vid fästpunkterna mot
transportredskapet. Ledningsförmågan kan påverkas av smuts på slitbanan eller annan miljöpåverkan och bör därför regelbundet kontrolleras av användaren.

 

För hjul och länkhjul som kan komma i direkt kontakt med aggressiva ämnen måste den kemiska beständigheten särskilt beaktas. Värdena i tabellen nedan är avsedda som en riktlinje för beständigheten hos vissa material mot kemiska ämnen.
Observera att den kemiska beständigheten inte bara beror på typen av aggressiv substans, utan även på dess koncentration, kontaktlängden,
samt omgivningsfaktorer som temperatur och luftfuktighet.

Blandningar av olika kemikalier kan ha helt andra verkningar än de som anges i tabellen. Den information som ges är inte juridiskt bindande på något sätt. Vid frågor eller oklarheter rekommenderar vi att du tar kontakt med oss.

 

Kemisk beständighet

Koncentration
i %
Gummi TPE Polyamid Polypropylen (PP Copo) Polyuretan (ester) TPU / Extrathane / Softhane / Vulkollan
Polyuretan (eter) Besthane / Besthane Soft
Rostfritt stål (V2A, 1.4301, AISI 304)
1-Propanol + 0 + + 0 0 +
Acetaldehyd 40 0 + 0 + 0 + 0(L)
Aceton + 0 + + 0 x +
Akrylsyra >30 °C - + x + x x -
Alkylalkohol + + 0 + 0 0 +
Alkylbensen x 0 + 0 - - +
Aluminiumacetat, vattenhaltig + + + + x 0 +
Aminer, alifatiska 0 0 + + x x +
Ammoniak, vattenhaltig 20 + + + + x x +
Ammoniumhydroxid, vattenhaltig 10 - + - + x x +
Ammoniumkarbonat, vattenhaltig + + - + x x +
Ammoniumklorid + + - + x x 0(L)
Ammoniumnitrat, vattenhaltig 0 + + + 0 + +
Ammoniumsalter - - - + - - -
Ammoniumsulfat, vattenhaltig 0 + + + + + +
Amylacetat, vattenhaltig 0 + + 0 x x +
Anilin (aminobensen) x 0 0 + x x +
Avkalkningsmedel, vattenhaltigt 10 - - + + 0 + +
Avloppsvatten - + + + 0 0 -
Bensen x x + x x x +
Bensin x x + 0 + + +
Bitumen x 0 + + + + +
Blekningslut (natriumhypoklorit) 10 x + x 0 x 0 0(L)
Bomullsfröolja x x + + + + +
Borax (natriumtetraborat) + + + + + + +
Borsyra, vattenhaltig 10 + + 0 + 0 + +
Brom x 0 x x x x x
Citronsyra, vattenhaltig 10 + + + + + + +
Cyklohexanol (hexalin, anol) 0 0 + 0 0 x +
Cyklohexanon 0 0 + 0 0 x +
Dietylenglykol + + 0 + 0 0 +
Diklorbensen x x + 0 x x +
Dikloreten x 0 - - x x -
Dimetylanilin x 0 0 x x x +
Dimetyleter 0 0 + x + + +
Dimetylformamid 0 + + + x 0 +
Etanol + 0 0 + + + +
Eter (dietyleter) x 0 + x + + +
Etylacetat (ättiksyreetylester) 0 0 + 0 x x 0
Etylen (eten) x + 0 + + + x
Fenylbensen (bifenyl, difenyl) x x - - x x +
Fettsyror (oljesyror) x 0 + + 0 + +
Formaldehyd (metanal) 30 + + + + 0 0 +
Formamid, ren (metanamid) + 0 + + x x +
Fosforsyra, vattenhaltig 10 0 + x + 0 + +
Furfural (furfurol) x x 0 x x x +
Garvsyra 10 + + + + 0 + +
Glykol (etylenglykol) + + 0 + 0 0 +
Hexan x 0 + 0 + + +
Hydraulvätska   x x + 0 x x +
Isopropyleter (diisopropyleter) 0 0 x x + + +
Isopropylklorid x 0 + 0 x x -
Jodtinktur
+ + x + x x 0(L)
Järnklorid, vattenhaltig
10 0 + x + 0 + x
Järnsulfat (järnvitriol)
10 + +   + 0 + +
Kalciumsalter, vattenhaltiga   + + x + 0 0 +
Kalilut, vattenhaltig (kaliumhydroxid)
0 + + + 0 + +
Kaliumhydroxid, vattenhaltig (kalilut)
0 + + + 0 + +
Kaliumklorid, vattenhaltig (sylvin)
10 0 + + + + + +
Kaliumsulfat   + + + + + + +
Karbolineum x - + + x x -
Kaustiksoda (natriumhydroxid) + + + + x x +
Klor, väteklorid
x 0 x x x x x
Kolmonoxid, torr
0 + + 0 x x +
Koltetraklorid x x + x x x +
Kopparklorid, vattenhaltig + + 0 + 0 + x
Kopparsalter, vattenhaltiga 10 - + x + 0 + -
Kresol x x x 0 x x +
Kromsyra, vattenhaltig 10 x 0 0 + x 0 +
Kvicksilverklorid, vattenhaltig + + x + + + 0(L)
Magnesiumsalter, vattenhaltiga 10 + + + + 0 + 0(L)
Metylalkohol (metanol) 0 + 0 + + 0 +
Metylenklorid (diklormetan) x x x x x x +
Metyletylketon (butanon) x 0 + 0 x x +
Mineralolja                
Mjölk + + + + 0 + +
Mjölksyra x + x + x x 0
Monobrombensen (brombensen) x x + 0 x x +
Murbruk, cement, kalk + + + + 0 0 +
Myrsyra  10    0    +    x    +        +
Naftalen (mineralnafta) x 0 + 0 0 0 +
Natriumfosfat, vattenhaltig 10 + + + + + + +
Natriumhydroxid, vattenhaltig (kaustiksoda) 10 + + + + x x +
Natriumkarbonat, vattenhaltig (soda) 10 + + + + x x +
Natriumklorid, vattenhaltig (bordssalt) 10 0 + + + 0 + 0(L)
Natriumsilikat, vattenhaltig 10 + + + + x 0 +
Natriumsulfat, vattenhaltig 10 0 + + + 0 + +
Natriumsulfid, vattenhaltig 10 0 + + + 0 0 +
Natriumtiosulfat, vattenhaltig 10 0 + + + 0 + 0(L)
Nickelklorid, vattenhaltig 10 + + 0 + 0 + 0(L)
Nickelsulfat, vattenhaltig 10 0 + 0 + 0 + +
Oljesyra (fettsyra) x 0 + + 0 + +
Oxalsyra, vattenhaltig 10 0 + 0 + x x 0
Ozon, atmosfärisk koncentration x 0 x 0 + + -
Palmitinsyra (hexadekansyra) x 0 + 0 0 + +
Propan x 0 + + + + +
Ricinolja + + + + + + +
Råolja     x   x   +   +   +   +   +
Rökgas 0
- - - x x +
Saltsyra, vattenhaltig 30 0 + x + x 0 x
Senap - - + + + + 0(L)
Skydrol x x + + x x +
Smör x + + + + + +
Stearinsyra, vattenhaltig x + + 0 x + +
Svavelsyra     0   +   x   +   x   x   +
Terpentin
x x + x x x +
Toluen (metylbensen) x x + x x x +
Trikloretylen x x 0 0 x x +
Tvättmedelslösning, 80 °C + + + 0 x 0 +
Urin + + + + 0 + 0(L)
Urinsyra, vattenhaltig 10    +   +   +   +   0   -   0(L)
Vaselin x 0 + 0 + + +
Vatten (havsvatten)       +   +   +   0   0   0(L)
Vatten upp till 80 °C     0   +   +   0   x   +   +
Vatten, kallt     +   +   +   +   +   +   +
Vegetabiliska oljor     x   x   +   0   +   +   +
Vinsyra, vattenhaltig 10   +   +   0   +   0   +   +
Vägsalt (-lösningar)     +   +   +   +   0   +   0(L)
Xylen x x + x x x +
Zinkklorid, vattenhaltig  10   +   +   0   +   x   x   x
Äppelsyra
0 + + + x 0 +
Ättiksyra (etansyra) 30 x 0 x x x x +
Öl     +   +   +   +   +   +   +
 
+   beständigt
0   beständigt under vissa förhållanden
  ej beständigt
L   gropfrätning, spänningssprickor
-   uppgift saknas